kawaisou

  • (UID: 251534)
昵称: 咿劍誠茗
性别:
来自: へヘ廣東
生日: 1990-11-11
自我介绍: あの 可愛そう ねねね すお
个人网站: http://hi.baidu.com/qqqq5235033/home
QQ: QQ852929137
MSN:

  • 注册日期: 2011-1-5
  • 上次访问: 2011-1-20 21:37
  • 最后发表: 2011-1-20 21:46
  • 发帖数级别: 波波利 Rank: 3
  • 阅读权限: 30
  • 帖子: 148 篇(占全部帖子的 0%)
  • 平均每日发帖: 0.04 篇
  • 精华: 0 篇

在线时间: 总计在线 38 小时, 本月在线 0 小时 Rank: 1 (升级剩余时间 2 小时)


经验值: 636 石, 威信度: 0 星, 金钱数: 119 贯, 魅力值: 225 点, 灵石: 0 颗, 神金: 4 个, 仙玉: 2 块


买家信用评价: 0 卖家信用评价: 0